Stavebný dozor

Výkon stavebného dozora pri realizácii stavieb. Kontrola priebehu výstavby, kontrola vykonaných prác, kontrola súladu výstavby s projektovou dokumentáciou.